Arnold car paint shader

shaderTestV1.0019 shaderTestV1.00191 20140806_v4-1024x509 carRender_20140821